ร่วมลงชื่อเสนอร่าง พรบ.

เรายังไม่ได้หมดหวังนะ! หากคุณที่กำลังอ่านอยู่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับโครงสร้าง เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้Effects Img


คำแนะนำสำหรับการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. 2563


1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่


2.
กรอกเอกสารแบบฟอร์มหมายเลข 7  ดูตัวอย่างวีธีการกรอก 

3. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ( ตัวอย่างการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนตามรูปแบบด้านล่าง )

invite 2

4. ส่งเอกสารมาที่ เครือข่ายอากาศสะอาด เลขที่ 1032/136-138 ชั้น 1 ห้อง VOX ถนนพหลโยธิน 18/1 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


เรียนรู้เรื่องสิทธิของเราในการหายใจอากาศสะอาด

" ไดอารี่ความคิด...เรามีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด "


“สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) เจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศและรากเหง้าของปัญหา เนื้อหาในเล่มจะเน้นการต่อยอดความเข้าใจปัญหาพีเอ็ม 2.5 ที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมไว้แล้วบางส่วนใน “สมุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper) ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้

โดย “สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” ได้มุ่งเติมเต็มองค์ความรู้เชิงลึกในทุกมิติของผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศต่อสังคมไทยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเชิงลึกต่อ โดยได้ศึกษาผลกระทบเชิงลบจากมลพิษทางอากาศซึ่งรวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ “พีเอ็ม 2.5” (Particulate Matter 2.5: PM2.5)

ผ่านการค้นคว้าผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งผลกระทบเชิงประจักษ์จากการลงสำรวจพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายกลุ่มพื้นที่

เนื้อหาในสมุดปกฟ้าอากาศสะอาดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก และ 17 บทย่อย โดยในส่วนหลักที่ 1 (บทที่ 1-5) เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเจาะลึกไปที่แหล่งกำเนิดหลักที่สำคัญได้แก่ ภาคยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและพัฒนาเมือง ภาคเกษตรและป่าไม้ และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

อ่านหนังสือ สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด


ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วอยู่ในระดับที่วิกฤติ ประชาชนไทยเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก จากการรายงานของสถาบันวิจัยนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่พบว่าในปี พ.ศ.2559 มีประชากรไทย ถึงร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือการที่รัฐไทยกำหนด “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ” ของประเทศที่ยินยอมให้มีระดับของมลพิษในอากาศของไทย สูงกว่าระดับที่องค์กรอนามัยโลกแนะนำไว้ถึงสองเท่า จึงเป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถึง 2.1 ปีโดยเฉลี่ย ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ในระดับพื้นที่แล้ว พบว่าผู้คนในกรุงเทพมหานครเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถึง 2.4 ปี

โดยเฉลี่ยและพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุดในประเทศคือจังหวัดเชียงรายที่มีสถิติอยู่ที่ 3.9 ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบกับข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและข้อค้นพบจากการศึกษาวิเคราะห์ของเครือข่ายอากาศสะอาด ทำให้พบว่า รากฐานที่สำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศคือ การที่รัฐไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ดังนั้นการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศจึงเป็นงานที่ยากและซับซ้อน เครือข่ายอากาศสะอาด จึงได้วางแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้เริ่มต้นจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด (concept paper) ในการทำความเข้าใจและการจัดการปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของผู้คนในสังคมเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเอกสารฉบับแรกเรียกว่า “สมุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper)

อ่านหนังสือ สมุดปกขาวอากาศสะอาด

Follow us

Thailand Clean Air Network

Want to support us?

We are hard working people and we need every little bit of help that we can get.

Donate